ปัญหากระบวนการยุติธรรม (1)

Posted: เมษายน 24, 2014 in ไม่มีหมวดหมู่

หากกล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในบริบทแรกจะต้องกล่าวถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งได้วางหลักเรื่อง สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล (Human Dignity) ไว้ว่า “… บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทำมิได้ แต่การลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม …” ซึ่งเป็นการคุ้มครองบุคคลจากการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบเป็นการทั่วไปและถือเป็นหลักเบื้องต้นของกระบวนการยุติธรรมของประเทศ นอกจากนี้ ในแนวนโยบายด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รัฐธรรมนูญฯ ยังกำหนดให้รัฐต้องดำเนินการดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยสรุปคือรัฐต้องมีหน้าที่สำคัญในการบริหารงานยุติธรรมรวมถึงการกำหนดนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรมด้วย อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว รัฐบาลในปัจจุบันได้มีการใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างระบบความยุติธรรมทางอาญาที่ค่อนข้างสูง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ประเทศไทยตั้งงบประมาณอยู่ที่ 2.4 ล้านล้านบาท ในจำนวนนี้มีงบประมาณด้านกระบวนการยุติธรรมอยู่ที่ 114,974,635,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.57 ของงบประมาณทั้งประเทศ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประเทศไทยตั้งงบประมาณอยู่ที่ 2.525 ล้านล้านบาท เป็นงบประมาณด้านกระบวนการยุติธรรมอยู่ที่ 118,669,348,600 บาท หรือร้อยละ 4.49 ของงบประมาณทั้งประเทศPicture1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s