การก่อการร้าย

Posted: เมษายน 12, 2011 in การก่อการร้าย

การก่อการร้ายมีความหมายดั้งเดิมมาจากการปกครองในประเทศฝรั่งเศสที่ใช้ความหวาดกลัวเป็นเครื่องมือในการปฏิวัติ (คศ.1789) แต่ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการต่อสู้ของกลุ่มหัวรุนแรงทางการเมืองต่ออำนาจรัฐ หรือแม้แต่การกระทำต่อกันระหว่างฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวา โดยใช้วิธีการที่ทำให้เกิดความหวาดกลัว และเมื่อการก่อการร้ายได้ขยายวงขอบเขตเป็นการก่อการร้ายข้ามประเทศ และได้มีการร่วมมือกันระหว่างประเทศ จึงได้เกิดความหมายของการก่อการร้ายระหว่างประเทศ หรือการก่อการร้ายสากลขึ้น ซึ่งในอดีตได้มีผู้เคยให้ความหมาย คำจำกัดความ ของการก่อการร้ายไว้ ดังนี้

คือ องค์กรที่นิยมความรุนแรง ขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ กลุ่มนิยมลัทธิต่างๆที่ปฏิบัติการก่อวินาศกรรม กลุ่มบุคคลที่บ่อนทำลายสถาบันหลักของชาติและขบวนการก่อการร้ายอื่นๆ (นายพิภพ ดำทองสุข ผู้อำนวยการส่วนการข่าว กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย http://www.dopa.go.th/layout/N1.DOC)

คือ องค์กรที่ใช้ความรุนแรง ที่มีการไตร่ตรองล่วงหน้าและมีสาเหตุจากการเมือง ซึ่งกระทำต่อเป้าหมายที่เป็นพลเรือน โดยฝีมือของกลุ่มย่อยๆ ภายใน ประเทศ หรือตัวแทนลับ ตามปกติเป็นการกระทำที่มีจุดประสงค์เพื่อโน้มน้าวประชาชน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (คำจำกัดความที่บัญญัติไว้ในข้อ 22 ของประมวลกฎหมายสหรัฐ มาตรา 2656 ฉ.(ง.))

คือ การทำลายชีวิตและทรัพย์สินจนกระทั่งวิถีชีวิตปกติของสังคมหรือชุมชนใดไม่อาจดำรงอยู่ได้นั่นเอง (นิธิ  เอียวศรีวงศ์ : มติชนสุดสัปดาห์ 9 ตุลาคม 2544)

คือ ลักษณะเฉพาะที่ยอมรับกันทั่วไปคือการก่อการร้ายนั้น เกี่ยวข้องกับความรุนแรง หรือการข่มขู่ด้วยความรุนแรง (Center for Strategic and International Studies)

คือ องค์กรลับหรือองค์กรระหว่างประเทศที่มีเป้าหมายเพื่อบังคับรัฐบาล ด้วยการกระทำที่ใช้ความรุนแรงต่อรัฐบาลนั้น หรือสมาชิกของรัฐนั้น (Oxford Dictionary)

คือ การปฏิบัติการรุนแรงที่มีการวางแผนและเตรียมการเพื่อการข่มขู่ ทำให้เสียขวัญ หรือตื่นตระหนกโดยหวังผลทางการเมือง อันได้แก่ การโค่นล้มรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือการแบ่งแยกดินแดน (Central Intelligence Agency : CIA)

คือ การใช้วิธีการรุนแรงเพื่อจัดมุ่งหมายทางการเมือง รวมถึงการใช้ความรุนแรงใดๆ ก็ตาม เพื่อจุดมุ่งหมายในการทำให้สาธารณชน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของชุมชนเกิดความหวาดกลัว (The United Kingdom’s Prevention of Terrorism ACT.)

คณะกรรมการร่างกฎหมายองค์การสหประชาชาติ กำหนดพฤติกรรมบุคคลที่เข้าข่าย “ก่อการร้ายสากล” ว่ามีการกระทำ 1. มุ่งกระทำต่อบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น ผู้นำของรัฐ หรือนักการทูต 2. เป็นสลัดอากาศกระทำต่อเครื่องบินโดยสารพลเรือน 3. ส่งผู้ก่อการร้ายไปปฏิบัติการนอกประเทศ และ 4. ใช้ชีวิตมนุษย์ผู้บริสุทธิ์เป็นเครื่องมือของการก่อการร้าย

คำว่า การก่อการร้าย เป็นคำที่มีการโต้เถียงอย่างกว้างขวาง และมีนิยามที่หลากหลาย โดยไม่มีความหมายใด ที่ได้รับการยอมรับโดยสมบูรณ์ วอล์เตอร์ ลาควอร์ แห่งศูนย์การศึกษายุทธศาสตร์และการต่างประเทศ (Center for Strategic and International Studies) ได้กล่าวว่า “ลักษณะเฉพาะที่ยอมรับกันทั่วไปคือการก่อการร้ายนั้น เกี่ยวข้องกับความรุนแรง หรือการข่มขู่ด้วยความรุนแรง”

ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายจำนวนมากมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การก่อการร้ายที่เกิดขึ้น จะแฝงไว้ด้วยยุทธศาสตร์ ไม่ว่าจะกระทำโดย การวางระเบิด การใช้ปืนยิง การจี้ (เครื่องบิน หรือ รถโดยสาร) หรือ การลอบสังหาร ไม่ได้เป็นการลงมืออย่างเลือกสุ่ม ไม่เกิดขึ้นเองโดยปราศจากความตั้งใจ และไม่ได้เกิดขึ้นอย่างมืดบอด แต่เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจที่จะใช้ความรุนแรง มุ่งประสงค์ต่อพลเรือน เพื่อหวังผลทางการเมือง หรือสนองความเชื่อทางศาสนา

กล่าวโดยสรุปแล้ว กลุ่มก่อการร้ายสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทหลักๆ ได้แก่

  • กลุ่มก่อการร้ายที่เกิดจากความเชื่อทางศาสนา (Religious terrorists)
  • กลุ่มก่อการร้ายที่เกิดจากชาตินิยม (Nationalistic terrorist organization)
  • กลุ่มก่อการร้ายที่ต้องการล้มกฎหมายและการปกครอง (Anarchist)
  • กลุ่มก่อการร้ายที่เกิดจากลัทธิความเชื่อ (Leftist, Communist, Leninist, Maoist and Marxist)
  • กลุ่มก่อการร้ายที่เกิดจากการแบ่งแยกเชื้อชาติ (Ethnic terrorists)
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s