Ronald L. Akers

Posted: เมษายน 11, 2011 in อาชญาวิทยาแนวสังคมวิทยา

Ronald L. Akers

Differential Association-Reinforcement theory (Differential Reinforcement theory)

อาชญากรจะได้รับความรู้ใหม่ๆ ต่อเมื่อผ่านประสบการณ์ที่ได้รับจากการประกอบอาชญากรรม กล่าวคือ ผู้กระทำผิดจะคำนึงถึงความเป็นไปได้ของผลจากการกระทำ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ว่าในการกระทำดังกล่าวตนเองจะได้รับผลตอบแทนหรือการลงโทษ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกว่า จะมีหนทางใดที่ทำให้ตนได้รับผลตอบแทนและทางใดที่ได้รับผลร้าย ซ฿งกระบวนการดังกล่าวจะประกอบไปด้วยขั้นตอน 7 ขั้นตอน ได้แก่

1.  พฤติกรรมอาชญากรคือการเรียนรู้โดยผ่านเงื่อนไข หรือการเลียนแบบ

2.  พฤติกรรมอาชญากรคือการเรียนรู้ทั้งในส่วนของสถานการณ์การให้แรงเสริมจากภายนอก หรือสถานการณ์การเลือกปฏิบัติจากภายนอกและผลกระทบจากสังคม

3.  หลักประการสำคัญของการเรียนรู้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกลุ่ม

4.  การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับกรณีของการให้แรงเสริม

5.  ประเภทและความถี่ของการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐานซึ่งจะถูกนำมาประยุกต์กับการให้แรงเสริม

6.  พฤติกรรมอาชญากรคือกระบวนการของความปกติ ซึ่งพฤติกรรมอาชญากรคือการเลือกปฏิบัติ

7.  ความรุนแรงของพฤติกรรมอาชญากรขึ้นอยู่กับแรงเสริมที่ได้รับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s