John Gaspar Spurzheim

Posted: เมษายน 11, 2011 in อาชญาวิทยาแนวชีววิทยา

John Gaspar Spurzheim

ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมองของมนุษย์ จนกระทั่งได้ข้อสรุปว่า สมองของมนุษย์มีส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมทั้งสิ้น 35 รูปแบบ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านั้นสามารถแบ่งแยกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. พฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น ความก้าวร้าว การชอบทำลาย การต่อสู้

2. ความรู้ผิดชอบชั่วดี เช่น การรักบุตร ความเมตตากรุณา ความเป็นมิตร

3. ความสามารถพิเศษทางสติปัญญา เช่น ความภูมิใจ การริเริ่มสร้างสรรค์

กล่าวโดยสรุป คือ พฤติกรรมอาชญากรรมนั้นส่วนมาเกิดจากหน้าที่ของสมองในส่วนที่ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ดี และการที่บุคคลไม่ประกอบอาชญากรรมเนื่องจากว่า มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี หรือมีความฉลาดที่เป็นตัวเหนี่ยวรั้งพฤติกรรมไม่ดีไว้ ดังั้น การเลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชนที่ดีสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมองในส่วนที่เป็นตัวก่อให้เกิดพฤติกรรมดี ซึ่งเท่ากับเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนนั้นมีพฤติกรรมไม่ดี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s