Goddard Henry H.

Posted: เมษายน 11, 2011 in อาชญาวิทยาแนวชีววิทยา

Goddard Henry H.

ได้ทำการศึกษาลูกหลานของตระกูล Kallikak ซึ่งมี Martin Kallikak เป็นต้นตระกูลและได้มีทายาทกับภรรยาสองคน ภรรยาคนแรกเป็นหญิงผู้ดีมีตระกูล ภรรยาคนที่สองเป็นหญิงรับใช้    ซึ่งปัญญาอ่อน 120 ปีต่อมาลูกหลานที่เกิดจากภรรยาคนแรกเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในสังคม       มีหน้าที่การงานมั่นคง มีสถานภาพทางสังคมสูง ตรงกันข้ามกับลูกหลานที่เกิดจากภรรยาคนที่สอง ซึ่งล้วนแต่ล้มเหลวในหน้าที่การงาน บางคนเป็นคนปัญญาอ่อน บางคนเป็นอาชญากร หรือประพฤติผิดศีลธรรม Goddard จึงสรุปว่า ความเป็นปัญญาอ่อนเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม และเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนของลูกหลาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s