Edwin H. Sutherland

Posted: เมษายน 11, 2011 in อาชญาวิทยาแนวสังคมวิทยา

Edwin H. Sutherland (1883 – 1950)

Differential Association theory

พฤติกรรมอาชญากรเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ และการเรียนรู้ดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยผ่านทางการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งทฤษฏีนี้มีหลักการที่สำคัญอยู่ 9 ประการ ได้แก่

1. พฤติกรรมทางอาชญากรสามารถเรียนรู้ได้

2. พฤติกรรมทางอาชญากร สามารถเรียนรู้ได้จากบุคคลอื่นโดยการติดต่อสื่อสาร

3. หลักการสำคัญของการเรียนรู้พฤติกรรมทางอาชญากรจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อมีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิดภายในกลุ่ม

4.  การเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรมจะประกอบด้วย 4.1  วิธีการในการประกอบอาชญากรรม 4.2  เหตุผลและทัศนคติในการประกอบอาชญากรรม

5.  เหตุผลและทัศนคติในการประกอบอาชญากรรม เกิดจากการเรียนรู้ที่จะพอใจหรือไม่พอใจกฎหมาย

6.  การที่บุคคลกระทำผิดเกิดจากมีความชอบที่จะละเมิดกฎหมาย (favorable to violation of law) มากกว่าการไม่ชอบที่จะละเมิดกฎหมาย (unfavorable to violation of the law)

7.  Differential Association จะมีความแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับความถี่ (frequency) ความนาน (duration) การจัดลำดับ (priority) และความรู้สึก (intensity)

8.  กระบวนการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากร โดยการเข้ากลุ่มกับผู้ที่เป็นอาชญากรและผู้ที่ต่อต้านอาชญากร เกี่ยวข้องกับกลไกในการเรียนรู้ ทำนองเดียวกับการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ

9.  พฤติกรรมอาชญากรเป็นการแสดงออกถึงความต้องการ (needs) และค่านิยม (values) แต่การที่บุคคลทั่วไปมีความต้องการและค่านิยมไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นเป็นอาชญากร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s