C. Ray Jeffery

Posted: มีนาคม 29, 2011 in อาชญาวิทยาแนวจิตวิทยา

C. Ray Jeffery

Differential Reinforcement Theory

บุคคลจะกระทำสิ่งใดซ้ำๆ กัน ก็ต่อเมื่อเกิดผลทางบวกมากกว่าผลทางลบหรือไม่ได้รับผลอะไรเลย หากเปรียบการประกอบอาชญากรรม คือ พฤติกรรมอย่างหนึ่ง จะสามารถอธิบายได้ว่าบุคคลจะประกอบอาชญากรรมเนื่องจากได้รับผลทางบวก เช่น พฤติกรรมการลักขโมยเกิดขึ้นเนื่องจากต้องการทรัพย์สิน ซึ่งทฤษฏีดังกล่าวมีสมมติฐานที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. สิ่งเร้าที่แตกต่างกันจะมีคุณภาพเป็นแรงเสริมแตกต่างกันต่อบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประวัติความเป็นมาของแต่ละคน

2. บุคคลที่ได้รับแรงเสริมเพื่อการประกอบอาชญากรรม อาจไม่ประกอบอาชญากรรม

3. บุคคลที่ประกอบอาชญากรรม อาจมิได้รับโทษ

4. บางกรณีการประกอบอาชญากรรมไม่จำเป็นต้องได้รับแรงเสริม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s