Burrhus Frederic Skinner

Posted: มีนาคม 29, 2011 in อาชญาวิทยาแนวจิตวิทยา

Burrhus Frederic Skinner (20 march 1904 – 18 August 1990)

Radical Behaviorism

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดจากการให้รางวัลและการลงโทษสามารถบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่

1.  การให้รางวัลด้านบวก คือ การให้สิ่งเร้าที่พึ่งปรารถนา เช่น การให้อาหาร การให้คำชม

2.  การให้รางวัลด้านลบ คือ การกำจัดสิ่งเร้าอันไม่พึงปรารถนา เช่น การกำจัดคู่แข่ง

3.  การลงโทษด้านบวก คือ การให้สิ่งเร้าอันไม่พึงปรารถนา เช่น การต่อว่า

4.  การลงโทษด้านลบ คือ การกำจัดสิ่งเร้าอันพึงปรารถนา เช่น การริบทรัพย์

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสามารถใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของอาชญากรได้ ดังต่อไปนี้

–  ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ กล่าวได้ว่าทรัพย์สินต่างๆ จัดเป็นสิ่งเร้าที่พึงปรารถนา การได้สิ่งเหล่านี้มาจึงเป็นรางวัลด้านบวก ด้วยเหตุนี้ และถ้าอาชญากรประสบความสำเร็จในการได้รางวัลหลายๆ ครั้ง การประสบความสำเร็จดังกล่าวย่อมกลายเป็นสิ่งเร้าที่กำหนดเงื่อนไขให้อาชญากรผู้นั้นประกอบอาชญากรรมเพื่อให้ได้รางวัลด้านบวกเช่นว่าต่อไปเรื่อยๆ

–  ในความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย กล่าวได้ว่าการที่อาชญากรพึงกำจัดสิ่งเร้าที่ไม่พึงปรารถนา เช่น การกำจัดผู้ขัดผลประโยชน์ ซึ่งการสามารถกำจัดผู้นั้นได้ถือเป็นรางวัลด้านลบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s